Print this page

Строителен предприемач

1С: Предприятие 8
Строително предприятие
Управление на строителното производство
Скортел ООД, съвместно с ГК „Импулс-ИВЦ“ предлага на българския пазар ново решение за управление на строителното производство, на база технологичната платформа на Фирма „1С“ „1С:Преприятие 8.3“

1C 1
Ключови възможности на конфигурацията (Виж Фиг. 1-4):
 • Подсистема „Управление на строителното производство“:
  • Възможност за планиране и отчитане на сроковете за работните проекти;
  • Формиране на оперативни работни планове, според утвърдения календарен план;
  • Формиране на седмични работни графици за произволно дълъг период;
  • Формиране на работни задания за подизпълнителите и работните бригади;
  • Отчет за фактическото изпълнение на дейностите по календарния план;
  • Попълване на актове за свършена работа и справки за себестойността на изпълненеите дейности;
  • Отчет за фактически изразходваните материали при изпълнение на дейностите по обекти, формиране на отчети;
  • Водене на общ журнал на дейностите и журнала за отчет на свършеното;

1C 1
 
 • Подсистема „Управление на склада“:
  • Оприходяване на материалите по предварителни поръчки;
  • Инвентаризация на материалите;
  • Определяне на материалите, необходими за изпълнение на дейностите по календарния план;
  • Анализ на използваните материали за дейностите по календарния плана и по строителните обекти;
  • Анализ на неизползваните материали поматериално отговорни лица и по складове на организацията;
 • Подсистема „СМиМ“:
  • Отчет на машините и механизмите;
  • Определяне на машин и механизмов за изпълнение дейностите по календарния план;
  • Фактически отчет на използването на машините;
  • Построяване на графики за работата на машините и механизмите;
 • Подсистема „Управление на доставките“:
  • Управление на доставките според нуждите;
  • Изготвяне на план за доставка на материали по строителните обекти за произволен времеви период;
  • Формиране на заявки за закупуване по неотчетни нужди и автоматично следене за постъпления по тях;
  • Анализ на изпълнените и просрочени заявки;
  • Отчети по номенклатурните позиции, представени в заявките;

1C 1
 

1C 1