Петък, 25 Май 2018 15:18

Стартиране на проект по ОПИК - "Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време"

Скортел ООД, в качеството си на бенефициент по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-1.005-0037 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 464 947.50 лв., от които 296 219.91 лв. европейско и 52 274.09 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел, която си е поставил екипът, работещ по създаването на високо ефективна АСУ ТДОП, е разработката на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствения график в реално време - МОКОП. Това е програма за интелигентна обработка на данни от измервания от отдалечени обекти, която привързва календарния план-график към реалното време на технологичните процеси в производството. С помощта на МОКОП ще се осигури съществено снижаване на времето и разходите по изпълнение на производствените задачи в минната и строителната индустрия чрез постигане на оптимизирано оперативно управление на дейностите (производствените процеси), осъществявайки замяна на експертните решения на оперативния персонал с такива, формирани на базата на методите и инструментариума на интелигентните системи.

Дата начало: 25.05.2018 г.

Дата на приключване: 25.03.2020 г.

Продължителност: 22 месеца

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни,

преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com