Сряда, 27 Януари 2016 10:00

Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3

Завърши проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3”, в който фирма СКОРТЕЛ взе участие в третата фаза като партньор на фирма Транзас – световен лидер в морските и речни брегови информационни системи. Европейският съюз провежда трайна политика за повишаване безопасността, сигурността и ефективността на морския транспорт, както и за намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабоплаването в морските пространства на Общността.

Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3” е финансиран по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”. Бенефициент по проекта е ДП “Пристанищна инфраструктура”. С него Република България дава своя принос за провеждане на тази политика за Черноморския басейн, като провежда планирано и последователно развитие на морските технологични системи, организацията и хармонизирането на нормативната база, като осигурява на практика широкото внедряване на европейската платформа за безопасно и сигурно корабоплаване SafeSeaNet, на инициативите на Международната морска организация (IMO) и Международната асоциация на средствата за навигация и фаровите служби (IALA).

Основни дейности, изпълнявани по проекта

 • Изграждане на нови и модернизиране на съществуващите необслужваеми радиокомуникационни станции, на които са инсталирани дистанционно управляеми сензори (радари, видео камери, метеостанции), базови станции от системата за автоматична идентификация, радиопредавателни, радиоприемни и други спомагателни съоръжения;
 • Надграждане и разширение на интегрирана преносна среда от радиорелейни, оптични или кабелни линии, която свързва радиокомуникационните станции, разположените по протежение на Черноморския бряг (Добричка, Варненска и Бургаска област) с бреговите центрове за управление в Бургас и Варна;
 • Инсталиране на електронно-изчислителен комплекс, хардуер и софтуер в сградите на брегови центрове за управление на трафика, за реализиране на проектираната функционалност на системата;
 • Технологично обновление на националната част от Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS);
 • Създаване на Национален център за електронен документооборот в морския транспорт (НЦЕДМТ).

Структура на системата за управление трафика

Системата се управлява от два равнопоставени и взаимно заменяеми брегови центъра, разположени във Варна и Бургас. Управлението на системата от двата центъра се отнася, както за цялата зона, така и за определяни на сектори за обслужване. В съответствие със създадената организация БЦ Бургас управлява и наблюдава корабния трафик в морските пространства южно от нос Емине до река Резовска, а БЦ Варна - северно от нос Емине до Дуранкулак.

Посредством  интегрираната телекомуникационна система от радиорелейни, оптични или кабелни линии, центровете получават информация  от радиокомуникационните станции, разположени по протежение българския черноморски бряг.

За осигуряване на обработката, съхранението, предоставянето, ползването и архивирането на информацията се изграждат два нови огледални изчислителни центъра (Data Centres) – по един в БЦ Варна и БЦ Бургас. Те се създават и оборудват с цел осигуряване на изчислителни мощности, необходими за функционирането на всички дейности, предмет на настоящия проект.

Оперативните центрове за управление на трафика – Бургас и Варна (VTS CENTERS)

Центровете за управление на трафика са основното функционално звено и са разположени на последния (четвърти) етаж в новоизградените специализирани сгради на бреговите центрове и изпълняват следните функции:

 • наблюдение за спазване на системата за движение в морските пространства на Република България, приета от Международната морска организация;
 • събиране на информацията, придобита чрез системата, за докладване в морските пространства на Република България,
 • наблюдение на корабоплаването и координиране действията на корабите, плаващи в морските пространства на Република България, с оглед избягване възникването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване, засядане и потъване на кораби, координиране на действията при търсене и спасяване на човешки живот на море, предприемане на действия в случай на морски произшествия;
 • засилено наблюдение на кораби, които представляват опасност за корабоплаването, сигурността на човешкия живот на море и околната среда.
 • организиране движението на корабите с цел осигуряване заставането и стоенето на котвените места и ефективен контрол на корабния трафик;
 • издаване на препоръки относно предприемане на маневри, следване на курс, както и спазване на определена скорост.

Оперативните  центрове за управление на трафика се обслужват от следните териториално разнесени подсистеми:

 • Подсистема - Радиокомуникации на центровете за управление на трафика (VHF);
 • Подсистема - Радари;
 • Подсистема за автоматична идентификация (AIS);
 • Подсистема за радиопеленгуване (RDF);
 • Подсистема за метеонаблюдение;
 • Видео наблюдение;
 • Подсистема DGPS;
 • Подсистема за обучение - тренажори (симулатори).

Национален център за електронен документооборот в морския транспорт (НЦЕДМТ)

В рамките на проекта, в съответствие с Директива 2010/65/ЕС, е създадена нова технологична и организационна структура - Национален център за електронен документооборот в морския транспорт (НЦЕДМТ), реализирана на принципа „едно гише” – Maritime Single Window (MSW). Целта на "едно гише" е да се опростят и хармонизират административните процедури, прилагани по отношение на морския транспорт, като отпаднат хартиените документи и се въведе изцяло електронно подаване и електронна обработка на корабните документи, изискуеми от службите по граничния контрол.

Съгласно международното и национално законодателство от корабите посещаващи или напускащи пристанищата на дадена държава се изисква значителна по обем информация и документи, които се представят на органите по граничния контрол (митница, гранична полиция, морска администрация, здравен, ветеринарен и фитосанитарен  контрол). Изграждането на НЦЕДМТ позволява необходимите сведения да се подават електронно само на едно място (едно гише) във вид на данни и само един път.

Необходимата информация на компетентните органи  се предоставя автоматично, което рязко съкращава времето за получаване разрешение на кораба за посещение или напускане на пристанището. Автоматизиран е процеса на подаване и получаване на информацията, съгласно Директива  2002/59/ЕС, към Общоевропейската система  SafeSeaNet.

Националният център за електронен документооборот в морския транспорт има две сруктурни звена – „Информационен център – Бургас” и „Информационен център – Варна”, които изпълняват координираща функция за пристанищните терминали в Бургаска и Варненска област  и и осигуряват човешкия фактор за контрол и функциониране на системата.

Оперативен център на българската част от Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS)

Техническата система (хардуер и софтуер), осигурява накриването на GMDSS зона А1 на УКВ, зона А2 на СВ и КВ, както и излъчване на информация за безопастността на корабоплаването чрез системата NAVTEX. Управлението и контрола на оборудването се осъществява от един Оперативен GMDSS център, с пет операторски работни места,  разположен в БЦ Варна и едно резервно работно място в БЦ Бургас. Оперативният GMDSS център използва дистанционно всички радиоресурси (базови станции, радиопредавателен и радиоприемен център) и има постоянна и актуална информация за техническото състояние на всички дистанционно управляеми базови станции, предаватели, приемници, антени, комутатори и мрежовата среда, която се ползва от GMDSS частта на проектa и всички останали хардуерни и софтуерни средства, свързани с GMDSS.

Всяко операторско работно място има възможност да свързва технологичния IP телефон с мобилни и фиксирани телекомуникационни оператори без ограничение и с цял свят.  От Оперативния GMDSS център се осъществява нужната комуникация за координация с Морския спасително-координационен център МСКЦ).

Галерия със снимки

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни,

преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com