News

СКОРТЕЛ ООД и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас завършиха изпълнението на проект "Иновативен метод и алгоритми за адаптивно автоматизирано управление на технологични процеси" по Националния иновационен фонд 8-ма сесия. В ИАНМСП е внесен техническият доклад за финален резултат.

Във връзка с изпълнението на проект "Персонален асистент на технически ръководител в открити производства", финансиран от Националния иновационен фонд (9 сесия), Скортел проведе процедура за избор на изпълнител и сключи договор за доставка с КАНТЕК ЕООД за доставка на изследователски център за роботизирано управление на открито производство и специализирани работни места за изследване и разработка на интелигентни персонални асистенти.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, приключи успешно изпълнението на договора за "Събиране и първична обработка на експериментални данни" с „Интеграционни решения“ ЕООД.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, приключи успешно изпълнението на договора за "Доставка на програмни продукти за окомплектоване на МОКОП и операционната среда за неговото тестване" със „СКОРПИОН 7“ ООД.

След проведена обществена поръчка СКОРТЕЛ беше избран за доставчик на комуникационно оборудване и услуги Iridium за нуждите на Столична община.

СКОРТЕЛ ООД подписа договор 9ИФ-02-1/28.11.2018 с ИАНМСП и стартира изпълнението на проект "Персонален асистент на технически ръководител в открити производства" по Националния иновационен фонд. Проектът ще се изпълнява съвместно с ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" със срок на изпълнение 18 месеца и общ бюджет 474935 лв. В рамките на проекта се изследва модел на интелигентен персонален асистент на технически (оперативен) ръководител в открито производство като подход към роботизацията на оперативното управление на комплексни обекти. Задачата, която си е поставил научноизследователският екип, е съществено снижаване на времето и разходите по взимане на управленски решения и постигане на гъвкаво и безопасно оперативно управление на процесите. Проектът представлява развитие на разработваната от фирма Скортел ООД автоматизирана система за управление на транспортните дейности в открити производства и е продължение на иновативната дейност на компанията в областта на използването на ИКТ в промишлеността и транспорта.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, СКОРТЕЛ избра изпълнител през системата ИСУН 2020 и на 23.11.2018 сключи договор с „Интеграционни решения“ ЕООД за "Събиране и първична обработка на експериментални данни".

СКОРТЕЛ ООД и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас успешно изпълниха първия етап от проект "Иновативен метод и алгоритми за адаптивно автоматизирано управление на технологични процеси". Проектът е с общ бюджет 403534.33 лв и 18 месеца срок на изпълнение и се финансира от Националния иновационен фонд по Договор 8ИФ-02-16/12.12.2017 г. Изследваните метод и алгоритми за адаптивно управление на технологични процеси в открити производства (включително на подготовка и изграждане на строителен обект) са в основата на разработваната от фирма Скортел ООД автоматизирана система за управление на транспортните дейности в открити производства, която представлява по-нататъшно развитие на иновативната дейност на компанията в областта на използването на информационните и комуникационни технологии в промишлеността, строителството и транспорта.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел избра изпълнител и сключи договор за доставка чрез избор на изпълнител с публична покана, през системата ИСУН 2020 със следния предмет:
- Доставка на програмни продукти за окомплектоване на МОКОП и операционната среда за неговото тестване, води до придобиването на ДНА. Договора е сключен със „СКОРПИОН 7“ ООД на 09.10.2018г.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел приключи успешно договор за доставка чрез избор на изпълнител с публична покана, през системата ИСУН 2020 със следния предмет:
- Закупуване на ДМА - Опитно-изследователска платформа за разработка и изследване на МОКОП. Окончателният приемо-предавателен протокол е подписан на 5.10.2018г.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел избра изпълнител и сключи договор за доставка чрез избор на изпълнител с публична покана, през системата ИСУН 2020 със следния предмет:
- Закупуване на ДМА - Опитно-изследователска платформа за разработка и изследване на МОКОП. Договора е сключен с „КОНТРАКС“ АД на 21.09.2018г.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип наиновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел ООД обявява публична покана за провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик с предмет „Доставка на програмни продукти за окомплектоване на МОКОП и операционната среда за неговото тестване, води до придобиването на ДНА“, с обособени позиции:

Обособена позиция 1. Разработка на програма за свързване на МОКОП с външни информационни системи
Обособена позиция 2. Разработка на програма за отдалечен достъп до прототипа на МОКОП
Обособена позиция 3. Софтуерен пакет за календарно планиране и управление на строителни производства

Документацията за участие можете да свалите от тук

Срок за подаване на оферти от 27.07.2018 до 16.08.2018г., чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел ООД обявява публична покана за провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик с предмет „Закупуване на ДМА - Опитно-изследователска платформа за разработка и изследване на МОКОП“

Документацията за участие можете да свалите от тук

Срок за подаване на оферти от 27.07.2018 до 13.08.2018г., чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

   В края на месец май СКОРТЕЛ ООД взе участие в международното изложение „Европейски морски ден“, организирано в гр. Бургас. Събитието се проведе в сградата на Бургаския свободен университет, от 31 май до 01 юни 2018 г.

   ЕВРОПЕЙСКИ МОРСКИ ДЕН (ЕМД) е престижна международна двудневна конференция и изложение, организирана в различна страна всяка година. През годините градове домакини са били Брюксел, Рим, Гьотеборг, Атина и Бремен. Темите на конференцията разглеждат Интегрираната морска политика на ЕС за насърчаване на икономическия растеж, уменията, технологичните иновации, опазването на околната среда и устойчивостта в цяла Европа.

   През тази година основен акцент беше поставен на Черно море и на различни инициативи за стимулиране на устойчив син растеж, за генериране на инвестиции и за увеличаване на сътрудничеството в Черноморския регион. ЕМД 2018 събра над 700 участници от бранша, включително министри, еврокомисари, депутати, академици, учени и морски експерти. Форумът е официална част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конференцията беше официално открита от кмета на град Бургас - Димитър Николов.

   Паралелно с конференцията се проведе и изложение, в което взеха участие много фирми и организации от цяла Европа. На своя щанд СКОРТЕЛ представи актуални и съвременни продукти и технологии за морски комуникации и навигация, за широколентови спътникови връзки и телематични услуги. Бяха представени актуални модели спътникови телефони и терминали, работещи в спътниковите мрежи Inmarsat, Thuraya, Iridium. Беше демонтриран работещ бордови комплект за спътниково наблюдение на риболовните кораби, както и система за електронно докладване и запис на риболовните операции (т.н. електронен риболовен дневник). На изложението беше представена и най-новата морска спътникова комуникационна услуга на KVH (USA) - TracPhone V7HTS. СКОРТЕЛ ООД е основен партньор на KVH в България, със статут на KVH Master Service Partner.

Скортел ООД, в качеството си на бенефициент по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-1.005-0037 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 464 947.50 лв., от които 296 219.91 лв. европейско и 52 274.09 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел, която си е поставил екипът, работещ по създаването на високо ефективна АСУ ТДОП, е разработката на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствения график в реално време - МОКОП. Това е програма за интелигентна обработка на данни от измервания от отдалечени обекти, която привързва календарния план-график към реалното време на технологичните процеси в производството. С помощта на МОКОП ще се осигури съществено снижаване на времето и разходите по изпълнение на производствените задачи в минната и строителната индустрия чрез постигане на оптимизирано оперативно управление на дейностите (производствените процеси), осъществявайки замяна на експертните решения на оперативния персонал с такива, формирани на базата на методите и инструментариума на интелигентните системи.

Дата начало: 25.05.2018 г.

Дата на приключване: 25.03.2020 г.

Продължителност: 22 месеца

bcci final

In May, Scortel Ltd., leader of the Bulgarian mobile communications market and a member of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, successfully passed the "Assessment of Innovation Capacity" through the IMP3rove tool. The company has more than 25 years of history and numerous innovative projects in various fields of industry and transport.

Scortel Ltd. demonstrated a very high level of performance with respect to all processes related to innovation management and innovation and was awarded a certificate of passage in accordance with the European CEN/TS 16 555-1 and CWA 15899 Innovation Management Standards was issued by the IMP3rove Academy in Düsseldorf, Germany.
The service is provided by experts of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and is suitable for companies with innovation activity, which have a 3-year-history at the minimum and a staff between 10 and 1000 persons. The IMP³rove Assessment was developed at the initiative of the European Commission and provides Innovation Management benchmarks indicating the enterprise’s competitiveness: innovation strategy and vision of the company, innovation culture, life cycle of innovation, and main factors concerning their better management.

SCORTEL LTD invites you to the European Maritime Day 2018 in Burgas (Bulgaria)!

 

    Dear customers and partners,

 

    We are pleased to invite you to European Maritime Day event, which will take place in Burgas between

May 31 - June 1, 2018. The event will be held in the building of Burgas Free University, located in the centre

of the city - Burgas, 62 San Stefano Street, http://www.bfu.bg/bg.

 

    At booth No. 15 Scortel Ltd. will present some of its products and services related to Marine Communications,

Fishing Vessel Management Systems, Mobile Satellite Communications, Video Surveillance of Mobile Sites and others.

 

    On 31st of May and 1st of June 2018, Burgas will be the next stop of the European Maritime Day. The event is

officially part of the calendar of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. It will propose plenary

and thematic sessions (with the participation of high level political and key-experts), workshops, exhibition area, as

well as a great number of side events.

 

    Talk to us about any issues related to the need for Marine and satellite communications and other products in our portfolio.

 

    Scortel's team is at your disposal throughout the entire event.

 

    Come, we expect you!

The Thuraya X5-Touch - the first Android based satellite smartphone

Coming soon by Scortel !

Thuraya Telecommunications Company unveiled the world’s first satellite smartphone during its partner conference in Dubai. The Thuraya X5-Touch runs on the Android Operating System and has a 5.2” full HD touchscreen.

It targets users who frequently move in and out of terrestrial coverage across a range of market sectors including government missions, energy projects, enterprise communications, and NGO deployments. The phone offers fast and simple connectivity on the move, in remote areas normally beyond the reach of smartphones.

The Thuraya X5-Touch is a step closer towards complete convergence between terrestrial and satellite communications through its full dual-mode and dual-SIM capability. It has two SIM-card slots for full user flexibility, and with the dual-active mode it has the ability to have both its satellite and GSM (2G, 3G, or 4G) modes ‘always on’ simultaneously.

To cater for the needs of users in harsh and remote conditions, the Thuraya X5-Touch comes with a Gorilla® glass display, is the most rugged phone in the MSS industry with an IP67 standard for full dust and water protection, and complies with MIL standard. It also has a host of advanced features and functionalities including a high-capacity battery for extended talk time and standby time, a built-in SOS button and a front and rear camera. With the Android platform there is already a multitude of Apps readily available to work on the Thuraya X5-Touch, and developers will have easy access to develop and customize Apps for the needs of their customers. It complements the “Bring Your Own Application” (BYOA) concept, customers have the flexibility to download any App of their choice.

The Thuraya X5-Touch is equipped with GPS, Glonass, and BeiDou systems for advanced navigation and tracking functions, which are important safety features during critical situations and it comes with Wi-Fi, Bluetooth, and NFC.

The advanced omni-directional satellite antenna on the Thuraya X5 Touch ensures uninterrupted communications, offering seamless walk-and-talk functionality even in satellite mode. Thuraya’s comprehensive satellite network provides reliable, clear and uninterrupted communications in more than 160 countries across Europe, Africa, Asia and Australia; and in terrestrial mode the Thuraya X5-Touch supports most 2G/3G/4G frequencies across the world. The phone works either with Thuraya SIM cards or with GSM SIM cards or a combination of both.

The Thuraya X5-Touch will be available at Thuraya Service Partners in Q4/2018. 

Official information from Thuraya

Picture: Thuraya

 

Scortel Ltd is an authorized service provider of Thuraya since 2002.

Boyan Petrov heads for his next expedition in Nepal to climb his tenth peak over 8000 meters part of the project " 14x8000". After his successful ascent of Gasherbrum II Boyan is going to conquer the next eight-thousand meter peak, Dhaulagiri ( 8 167 m) in Nepal. Thuraya and Scortel continues to support Boyan Petrov’s expedition providing reliable satellite connectivity in the remote areas deep in the mountain.

We wish him success!

Monday, 24 July 2017 15:17

Boyan Petrov climbed Gasherbrum II

Boyan Petrov climbed his ninth peak Gasherbrum II, part of his project  "14x8000". The expedition to Gasherbrum II this year is his second attempt to climb the peak after his first unsuccessful try in 2009. Climbing of Gasherbrum II is an outstanding achievement because it is the first eight-thousand peak he managed to climb after the car accident last summer.

There a many obstacles on the way to the summit like steep climbing on snow, huge icefall and deep crevasses. The passage of the frozen glacier is considered as the most difficult part  in climbing the Gasherbrum II on the classical route, because of the big cracks in the glacier. But despite the difficulties Boyan successfully  reached  the top of the mountain, proving his strength and courage. 

Numerous fans of the most successful Bulgarian mountaineer rejoiced of the news of his great achievement. Once again, Boyan made all Bulgarians feel proud of him.

Congratulations on Boyan!

In July, Scortel signed a partnership and distribution agreement with the Danish company Lars Thrane A/S. Under the agreement, Scortel was awarded the rights of direct distributor of Lars Thrane A/S for Bulgaria.

Boyan Petrov, one of the most popular and successful alpinists, is quite close to his dream and is going  to be the first Bulgarian climber to conquer all fourteen peaks over 8, 000 meters without the use of supplemental oxygen. Among his great achievements is the fact that only within 8 days he succeeded in climbing of Broad Peak and K2 setting by this way a world record and proving to be an outstanding example of human endeavor. This success did not go unnoticed by the mountaineering legend Reinhold Messner who greeted Boyan for his success with a video message made especially for him. In his book “The first 7” Boyan made his supporters close to his experiences on the way to the summits of the world.

In June, Scortel signed a partnership and distribution agreement with the big manifacturer McMurdo.Under the agreement, Scortel was awarded the rights for direct order of McMurdo's electronic products - AIS Class-A, AIS Class-B, AIS receiver, GMDSS Navtex, Portable VHF.

McMurdo leads the world in the design and manufacture of emergency beacons, Tracking and Monitoring solutions and Navigation Infrastructure systems for use on land and at sea.  Employing the latest state of the art technology McMurdo’s world class products and solutions are used by organisations such as the US Coastguard and the Royal Navy as well as commercial and leisure users worldwide.

McMurdo safety equipment has been responsible for saving hundreds of lives all over the world and is designed to operate reliably under the most demanding conditions.McMurdo marine equipment meet global GMDSS and SOLAS standards.

Fleet Xpress, the ground-breaking service from Inmarsat has secured commitments covering in excess of 10,000 ships within 12 months of launch, in an extraordinary level of service uptake surpassing expectations. The milestone has been reached as a result of contracts with individual ship owners, commitments from strategic Partners, and transitioning agreements with existing Inmarsat customers.

 

“The demand for Fleet Xpress has been unprecedented since its launch at the end of March 2016, demonstrating that the market has been truly ready for the connected ship and the network supporting maritime business applications” said Ronald Spithout, President Inmarsat Maritime. “Powered by Global Xpress, the Fleet Xpress combination of high-speed broadband via Ka-band backed up by reliable L-band has set a new standard for global maritime communications, acknowledged both by end users and by our partner network.

Scortel Ltd. will take part in the International Specialized Exhibition within the eighth edition of Webit Festival Europe.

The Webit Festival Europe 2017 will be held on 25 and 26 April in Sofia Tech Park under the patronage of the President of Bulgaria Rumen Radev, Mayor of Sofia Yordanka Fandakova and the European Commission.

Welcome to our stand! We are expecting you!

Scortel Ltd participation is with the financial support of the Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA).

The role of Inmarsat as the sole provider of satellite technology performing to Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) standards is set for advancement, after an International Maritime Organization (IMO) Sub Committee decided to greenlight consideration of both FleetBroadband and Fleet One for formal approval.

To date, Inmarsat is the only company which has received approval from the IMO to provide the GMDSS data and messaging communications on which mariners rely in the last resort, currently via Inmarsat C and Fleet 77 services.

IMO delegates tasked with modernising GMDSS at a Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR) Sub-Committee meeting in March, agreed that FleetBroadband should undergo the necessary and technical assessment by IMSO (International Mobile Satellite Organization), with a report provided for consideration by the next NCSR in 2018.

GMDSS functionality

According to an assessment offered by the IMO’s UK delegation, FleetBroadband has achieved availability surpassing the 99.9 per cent required for GMDSS by IMO in every year since January 2010.

Operating on L-band via the Inmarsat fleet of four I-4 satellites, Inmarsat FleetBroadband terminals are equipped with the same GMDSS functionality as Inmarsat C. Today, around 160,000 Inmarsat C terminals are installed on ships operating worldwide.

“Given that most of FleetBroadband’s components already meet IMO performance standards, the service is on course for a formal approval, and this is very much in line with the agreed timetable for the modernisation of GMDSS,” said Peter Broadhurst, Inmarsat Maritime Senior Vice President, Safety and Security.

Завърши проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища", в който фирма Скортел взе участие във втората му фаза като партньор на Транзас – световен лидер в морските и речни брегови информационни системи.

Изградената система обхваща българската част на река Дунав от Куделин до Силистра и включва в състава си гласови комуникации по УКВ канал с екипажите на корабите, обмен на АИС съобщения, радарно и видеонаблюдение в ключови за корабоплаването участъци, ефективни средства за справяне при кризисни ситуации. В зоните на пристанищата е осигурен безплатен Wi-Fi достъп до информационните услуги , които предлага БУЛРИС чрез изградения национален РИС портал и подсистеми ERI (Електронна система за докладване), NtS (Известия до корабните водачи), NRDMS (Национална система за управление на референтните данни). Цялостната свързаност на системата се осъществява посредством радио-релейна линия в висок капацитет.

Wednesday, 27 January 2016 10:00

News

Завърши проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3”, в който фирма СКОРТЕЛ взе участие в третата фаза като партньор на фирма Транзас – световен лидер в морските и речни брегови информационни системи. Европейският съюз провежда трайна политика за повишаване безопасността, сигурността и ефективността на морския транспорт, както и за намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабоплаването в морските пространства на Общността.

Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3” е финансиран по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”. Бенефициент по проекта е ДП “Пристанищна инфраструктура”. С него Република България дава своя принос за провеждане на тази политика за Черноморския басейн, като провежда планирано и последователно развитие на морските технологични системи, организацията и хармонизирането на нормативната база, като осигурява на практика широкото внедряване на европейската платформа за безопасно и сигурно корабоплаване SafeSeaNet, на инициативите на Международната морска организация (IMO) и Международната асоциация на средствата за навигация и фаровите служби (IALA).

PRIVACY POLICY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

Please, read these Privacy policy and protection of personal data,

before using this website.

More information

TERM OF USE
     

Please read these Terms of Use before using this website.

By accessing this site, you agree to the following conditions below.

More information

 

SITE MAP
     

Site map allows easy access to structured content on the site.

 


To the Site Map

 

CONTACT US
     

Scortel Ltd. - Head office
29, Deliiska vodenitza str.Sofia 1582, Drujba 2
Bulgaria

Tel. +359 2 978 9590
+359 2 879 7400
+359 878 344 550

Fax: +359 2 978 3359
e-mail: office@scortel.com